B.T. Bilalov, Z.C. Zabidov
Müxtəlif istiqamət və fərqli optik intervallar üçün şəhər havasının optik vəziyyətinin informativliyinin qiymətləndirilməsi
Müxtəlif istiqamət və fərqli optik intervallar üçün şəhər havasının vəziyyətinin informativliyi qiymətləndirilmişdir. Bu məqsədlə hesablama metodikası işlənmiş və Sumqayıt şəhərinin timsalında havanın informativliyinin təhlili aparılmışdır. Açar sözlər: şəhər havası, entropiya, optik vəziyyət, təsvir, Kondorse qaydası.