C.Ə. Kərimov
Termoreaktiv plastik kütlədən olan hissələrin preslənməsi zamanı istilikkeçirmənin riyazi modellərinin seçilməsi və onların ədədi həlli metodları
Məqalədə termoreaktiv materiallardan olan detalların soyuma prosesinin riyazi modeli verilmişdir. Bununla əlaqədar Runqe-Kutt modeli ilə ifadə olunan riyazi asılılığın diferensial tənliyi istilikkeçirmə prosesini nəzərə almaqla polimer materiallar üçün öyrənilir. Açar sözlər: optimal temperatur, riyazi model, termoreaktiv materiallar, istilikkeçirmə.