Ü.M. Kadaşeva
Mancanaq dəzgahında balansirin kütləsi nəzərə alınmaqla vatmetroqramların dinamoqramlara çevrilməsi alqoritminin təkmilləşdirilməsi
Aparılan tədqiqat işi mancanaq dəzgahında vatmetroqramların dinamoqramlara çevrilməsi alqoritminin təkmilləşdirilməsinə və riyazi modeldə bəzi dəqiqləşmələrin aparılmasına həsr olunub. Tədqiqat işində ilk növbədə mancanaq dəzgahının kinematikası araşdırılmışdır. Riyazi model qurularkən balansirin kütləsi nəzərə alınmışdır. Açar sözlər: vatmetroqram, dinamoqram, elektrik mühərriki, mancanaq dəzgahı, balansir.