10 . 2019

Bu nömrədə:
H.İ. Şəkərov, F.Ç. İsmayılov,
"Qala yatağında əsas lay parametrlərinin dərinlik və sahə üzrə dəyişməsi"
Ə.B. İzmuxanbetov, E.A. Kazımov,
"Qazaxıstanın Xəzəryanı çökəkliyi yataqlarında quyuların konservasiyadan çıxarılmasının xüsusiyyətləri"
E.N. Əliyev, E.E. Ramazanova, M.M. Əsədov,
"Abşeron yatağı qaz-kondensat sistemlərinin modelləşdirilməsinin alqoritmi"
X.A. Feyzullayev, S.V. Ağalarova,
"Gil saxlayan kollektorlarda neftin müxtəlif mineral tərkibli su ilə sıxışdırılması prosesinin modelləşdirilməsi"
T.Ş. Salavatov, M.A. Dadaş-zadə,
" Neftlərin anomal xassələrini nəzərə alaraq neftqazçıxarmada qərarlaşmamış proseslərin bəzi aspektləri"
V.İ. Baxşəliyev, İ.A. İsmayıl,
"Porşenli maşınlarda sürtünmə prosesinin analizi və porşen halqaların materiallarının seçilməsi üsullarının işlənməsi"
V.M. Abbasov, S.E. Abdullayev, R.Z. Həsənova, S.B. Loğmanova, S.Ə. Əlizadə,
"Adsorbsiya üsulundan istifadə etməklə Balaxanı yağlı neftindən motor yağlarının alınması"
E.Ə. Hüseynova, V.А. İsmayılova, Z.Ə. Bağırova, К.Y. Əcəmov, X.N. Əliyeva,
"Addinol Super Light 0546 mühərrik yağının İQ spektroskopik tədqiqi"
Q.A. Hüseynova, F.İ. Səmədova, S.Y. Rəşidova, A.İ. Quliyev, İ.Ə. Hacıyeva, N.F. Qafarova,
"Turbin yağı distillat fraksiyasının С3-С4 olefinlərlə alkilləşməsi"
R.Q. Əliyeva,
"Azərbaycan neft sənayesi sahəsində elmi tədqiqatların nəticələrinin kommersiyalaşdırılması"
L.R. Mahmudova,
"Bitki yağlarının transefirləşməsi nəticəsində alınan qliserinin aldehid və ketonlarla bəzi çevrilmə reaksiyaları"