10 . 2020

Bu nömrədə:
M.F. Tağıyev, İ.N. Əsgərov,
"Cənubi Xəzər çökəkliyində karbohidrogen miqrasiyasının geoloji-geokimyəvi və modellənmə üsulları ilə tədqiqi"
S.Ş. Salahov, Ş.S. Salahov,
"Kür-Qabırrı və Qanıx-Əyriçay çaylararası bölgənin termal sularının hidrogeokimyəvi xüsusiyyətləri"
R.M. Zeynalov, E.A. Kazımov, N.M. Əliyev, A.M. Aşurova, F.E. İsmayılzadə,
"Bulla-dəniz yatağı quyularının timsalında karbohid-rogenli qazma məhlullarının tədqiqinin nəticələri"
İ.Z. Əhmədov, S.E. Tağıyeva, H.Q. Hüseynov,
"Uzun müddət işlənilən yataqda ştanqlı quyu nasoslarının məhsuldarlıq imkanlarından istifadə səmərəliyi"
D.Ə. İskəndərov,
""Azneft" İB-nin qəzalı quyularında RCT radial plazmalı borukəsənlərin tətbiqi perspektivliyi"
S.T. Əliyev,
"Boru kəmərləri ilə nəql zamanı kavitasiya texnologiyalarının perspektivliyinin öyrənilməsi"
N.S. Seyidəhmədov, R.Q. Məmmədov, H.M. Qurbanov, Q.M. Məmmədov,
"Neft sənayesində nəzarət-ölçmə cihazları və avtomatlaşdırma vasitələrinin intellektuallaşdırılması"
B.Ə. Hüseynova, E.A. Bexmetova, N.F. Qafarova,
"Dərinsulu Günəşli yatağı neftinin 150–350 oC fraksiyasından ayrılmış turş oksigenli və azotlu birləşmələrinin tədqiqi"
T.V. Danilenko, İ.R. Nəsirov,
"Avtomobil benzinlərinin plastik materialların emalı yolu ilə alınması “yaşıl” yanacaq energetikasının perspektiv istiqaməti kimi"
D.Ə. Əmiraslanova ,
"Neft-kimya müəssisələrində investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsi"
V.V. Quliyev,
"Nanohissəciklərin qazma məhlulunun yağlama xüsusiyyətlərinə təsiri"