02 . 2020

Bu nömrədə:
İ.S. Quliyev, Q.S. Martınova, O.P. Maksakova, F.R. Babayev, R.G. Nənəcanova, A.S. Cavadova,,
"Neftlərdə adamantanlar – dərin qatlarda ana süxurun mövcudluğunun göstəricisi kimi (Abşeron arxipelaqı, Cənubi Xəzər hövzəsi)"
B.S. Aslanov, V.B. Cəbrayılzadə, L.P. Məmmədova, İ.İ. Quliyev,
"Cənubi Xəzər çökəkliyinin qərb sahilboyu “quru-dəniz” keçid zonasında neft-qazlılığın struktur-tektonik kriteriləri (müzakirə təriqilə)"
A.B. İzmuxanbetov, E.A. Kazımov, E.T. Mirmehdiyeva,
"Urixtau yatağında quyuların ləğvində texnoloji məhlulların istifadəsi"
T.Ş. Salavatov, M.Ə. Dadaş-zadə,
"İstismar quyularının işinə skin-zonanın təsiri"
F.Q. Həsənov,
"Dərin dəniz platforma dayaq bloklarının barjadan endirilməsi texnologiyası"
V.B. Xanəliyev,
"Ştanqlı dərinlik nasos quyularında balansir başlığına təsir edən sürtünmə qüvvəsinin təyini"
Y.Z. Ələkbərov, E.N. Əliyev,
"Lay sularının minerallaşma dərəcəsinin hidrat inhibitorlarının təkrar emalı prosesinə təsiri"
R.Ə. Həsənov, İ.Y. Şirəli, V.Y. Tsivilitsin, İ.B. Bondar, F.А. Ramazanov,
"Qazma kəmərinin aşağı hissəsi yığımları üçün maqnit icraedici mexanizmlərə malik əks klapanların layihələndirilməsi metodikasının işlənməsi və tətbiqi "
Ə.Ə. Qədirov,
"Metal kompleks birləşmələrinin sintetik yağlara aşqar kimi tətbiqi"
A.M. Əliyeva, A.C. Əfəndi, L.Q. Məhərrəmova, İ.H. Məlikova, L.İ. Kojarova,
"Dimetil efirinin və dimetoksimetanın metanoldan katalitik yolla alınması"
P.R. Məmmədov,
"Gümüşün (I) neft sularında təyin edilməsi üçün yeni sadə spektrofotometrik üsul"
H.Q. İsmayılova, Z.İ. Fərzəlizadə,
"Neft dağılmaları və ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi"
O.B. Hüseynli,
"Neft və qazçıxarma üzrə milli xidmət sektorunda autsorsinq və klasterizasiya - əməkdaşlığın inkişafı formaları kimi"
Ü.M. Kadaşeva,
"Mancanaq dəzgahında balansirin kütləsi nəzərə alınmaqla vatmetroqramların dinamoqramlara çevrilməsi alqoritminin təkmilləşdirilməsi"