07 . 2020

Bu nömrədə:
N.R. Abdullayev,
"Cənubi Xəzər çökəkliyi və Azərbaycanın quru ərazilərinin temperatur göstəriciləri və qravimaqnit modelləşdirmə əsasında geoloji quruluşu"
Ə.S. Həsənov,
"Yeni qravimetrik məlumatlara əsasən Xıdırlı-Bəndovan strukturlarının tektonik vəziyyəti və neftqazlılıq perspektivliyi"
S.Ş. Salahov, U.S. Salahova ,
"Orta Kür çökəkliyi strukturlarında termal suların hidrokimyəvi səciyyəsi "
R.M. Zeynalov, E.A. Kazımov, N.M. Əliyev, T.M. Kərimov, X.M. İslamov,
"Lay sularının qazma məhlulu göstəricilərinə təsiri "
R.R. Cəfərov,
"Siyəzən monoklinalının neft ehtiyatlarının hesablanmasına dair"
N.N. Həmidov,
"Azot qazının qaz-kondensat sistemlərinin faza münasibətlərinə və retroqrad kondensatın dispersləşməsinə təsirinin tədqiqi"
Y.T. Baspayev,
"Quyudibi zonaya zərbə dalğası üsulu ilə təsir üçün yeni quyuağzı qurğu"
G.A. Zeynalova,
"Temperatur və sulaşma amilləri nəzərə alınmaqla neft emulsiyalarının reoloji xüsusiyyətlərinin diaqnostikası"
A.F. Şahverdiyeva, F.A. Babayeva, S.A. Balakişiyeva, N.F. Qafarova,
"Abşeron neftli-qazlı rayonu neftlərində həllolan qazların müqayisəli tədqiqi"
V.M. Fərzəliyev, M.N. Əliyeva,
"Yüksək polyar və çətinuçucu karbohidrogen saxlayan ditiobenzoy turşusu efirlərinin törəmələrinin şüşə kapillyar kolonkada buxar fazalı xromatoqrafiyası"
Q.S. Süleymanov, A.İ. Mirheydərova, G.N. Səfərova,
"Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin rolu"
O.Z. Süleymanlı ,
"Dünya neft-kimya biznesində Azərbaycanın mövqeyinin sənaye parklarının innovativ genişlənməsi hesabına güclənməsi"