01 . 2020

Bu nömrədə:
S.Ş. Salahov, Ş.S. Salahov,
"Nabran-Xudat bölgəsi üzrə Məhsuldar Qat çöküntü kompleksində sulfat-xlor hidrogeokimyəvi keçid zonasının əsas səciyyəsi (müzakirə təriqilə)"
M.F. Tağıyev, Ə.İ. Xuduzadə, İ.N. Əsgərov,
"Karbohidrogenlərin proqnoz resurslarının qiymətləndirilməsi: ənənəvi üsullar və müasir inkişaf istiqamətləri"
R.M. Zeynalov, E.A. Kazımov, N.M. Əliyev, Ş.M. Xudiyeva, F.Ə. Əsədov,
"Az gil tutumlu polimer-emulsiyalı qazma məhlulunun işlənməsi və tətbiqinin nəticələri"
M.Ə. Dadaş-zadə, T.S. Babayeva,
"Dərinlik nasosunun istismar göstəricilərinə quyudibi zonanın vəziyyətinin təsirinin qiymətləndirilməsi"
V.Ş. Qurbanov, S.D. Mustafayev, Z.E. Eyvazova, F.H. Bayramov, R.A. Quliyev,
"Mürəkkəb geoloji-fiziki şəraitdə ştanqlı dərinlik nasos neft quyularının optimal texnoloji iş rejimlərinin müəyyən edilməsi"
C.Ə. Kərimov,
"Termoreaktiv plastik kütlədən olan hissələrin preslənməsi zamanı istilikkeçirmənin riyazi modellərinin seçilməsi və onların ədədi həlli metodları"
H.C. Cəfərov, S.M. Abbasova, H.A. Azərli,
"Neft quyularının hasilatını ölçmə qurğularının səviyyəölçəninin üzgəclərinin vəziyyətinə nəzarət alqoritmi"
B.Ə. Hüseynova, F.İ. Səmədova , B.M. Əliyev, ,
"Şirvan yatağı neftinin azotlu birləşmələri"
A.E. Əlizadə,
"Mazutun yanar şistlərlə birgə hidrokrekinq prosesinə temperaturun təsirinin tədqiqi"
E.A. Alxaslı,
"Neft emalı və neft-kimya zavodlarının inteqrasiyası: dövrün tələbi, tətbiq olunan müasir həllər"
D.Ə. Əmiraslanova ,
"“Etilen-Рolietilen” zavodunda risklərin idarə edilməsinin qiymətləndirilməsi"
F.X. Kərimli ,
"Azərbaycan neft emalı sənayesinin inkişaf xüsusiyyətləri və problemlərinin həlli yolları"