03 . 2020

Bu nömrədə:
Ə.Ə. Abduyev, H.C. Hüseynov,
"Palçıq Pilpiləsi yatağının perspektivliyinin qiymətləndirilməsi"
H.İ. Şəkərov, X.Q. Mustafayeva,
"Neftli layların aşağı müqavimətlə xarakterizə olunmasının səbəbləri, seçilməsi və məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi"
R.M. Zeynalov, E.A. Kazımov,
"Bulla-dəniz yatağında VIII horizonta layihələndirilmiş quyuların qazılması zamanı baş vermiş mürəkkəbləşmələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri"
Y.N. Mamalov, Y.V. Qorşkova,
"Qatlı qeyri-bircins layın neftveriminin artırılması mümkünlüyünün bir üsulu"
A.S. Strekov, B.N. Koylıbayev,
"Qazaxıstanın neft yataqlarında axın təcridedici texnologiyalarda tətbiq edilən polimer məhlulun filtrasiya tədqiqi"
N.A. Bondarenko, V.A. Meçnik, R.Ə. Həsənov, V.N. Kolodnitski,
"Qazma alətlərinin almaz tərkibli materialları üçün bərkxəlitəli WC-Co-VN matrisasının mikrostrukturu"
Z.H. Əsədov, N.V. Salamova, T.Ə. Poladova, S.F. Əhmədbəyova,
"Soya yağı triqliseridləri və metildietanolamin əsasında neftyığıcı aminoefirin sintezi"
M.M. Əsədov, E.N. Əliyev, T.S. Abbasova,
"Neftin ilkin emalı qurğusunda gedən qeyri-xətti proseslərin təhlili və benzin fraksiyasının xassələrinin hesablanması"
A.E.Əlizadə,
"Mazutun yanar şistlərlə birgə hidrokrekinqi prosesinə təzyiqin təsirinin tədqiqi"
N.A. Abbasov, Ə.S. Abdullayev,
"Risk menecment və risklərin qiymətləndirilməsində mütərəqqi üsulların tətbiqi"
A.R. İbrahimova,
"Ağstafaçay-Gəncəçay çaylararası ərazinin yeraltı sularının formalaşmasında səthi suların rolu və istifadə perspektivliyi"