04 . 2020

Bu nömrədə:
S.Ş. Salahov, Ş.S. Salahov,
"Orta Kür çökəkliyinin Beyləqan sahəsində termal suların sənaye əhəmiyyəti (müzakirə təriqilə)"
S.E. Kazımova, S.S. İsmayılova, M.Ə. Bəkirov,
"Xəzər dənizinin coğrafi-geodinamik xüsusiyyəti və Azərbaycan sektorunun seysmogeotektonikası"
O.İ. Qasımov,
"Quyunun qazılması zamanı qazma və sement məhlullarının istilikkeçirmə xüsusiyyətinin təyin edilməsinə dair"
M.S. Xəlilov,
"Neft araqatılı qaz-kondensat layının horizontal quyu ilə işlənilməsində texnoloji göstəricilərin proqnozlaşdırılması"
F.Q. Həsənov, T.S. Süleymanov, E.E. Abdullayev,
"Quyu ştanqlı nasos qurğusunun istismar səmərəliyinin yüksəldilməsi"
Ə.N. Bağırov, Ş.Ə. Bağırov,
"Yeraltı qaz anbarlarının kompressor stansiyalarının modelləşdirilməsində texnoloji transfer üsulunun tətbiqi"
S.İ. Novruzov,
"Laya suyun vurulması üçün nəzərdə tutulan mərkəzdənqaçma nasoslarının nisbi və ölçüsüz xarakteristikaları"
N.F. Sədiyeva, S.Ə. İsgəndərova, L.M. Əfəndiyeva, N.N. Babanlı, G.Q. Nəsibova, S.Q. Əliyeva, Ş.N. Əsədova,
"Təbii neft turşusu əsasında dietilenqlikolun qarışıq diefirinin sintezi"
V.M. Fərzəliyev, M.N. Əliyeva,
"Yüksək temperaturda qaynayan üzvi birləşmələrin buxar fazalı xromatoqrafiyasının xüsusiyyətlərinin analizi"
F.R. Mehdiyev, R.S. Məmmədova,
"Neft-qaz kompleksində innovasiya fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi"
R.S. Səfərov, N.S. Seyidəhmədov, R.Q. Rəhimov, A.Q. Mahidov,
"Neft quyularının təsviyyəsi və yer təkinin yenidən kultivasiya problemləri"
Y.M. Babaşova,
"Neft fraksiyasından alınan oliqoalkilatlar və poliolefinlər əsasında kompozitlərin istilik-fiziki xassələrinin tədqiqi"