05 . 2020

Bu nömrədə:
R.R. Cəfərov,
"Anomal yüksək lay təzyiqinin geoloji şəraiti və əmələgəlmə səbəbləri (Aşağı Kür çökəkliyi yataqları misalında)"
N.R. Nərimanov, M.S. Babayev, G.C. Nəsibova,
"Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı arxipelaqında qırışıqəmələgəlmənin xüsusiyyətləri və neft-qaz perspektivliyinin qiymətləndirilməsi"
S.F. Həşimov, E.H. Əliyeva,
"Quyuların geofiziki tədqiqatları əsasında Hövsan yatağında Miosen yaşlı süxurların litologiyası, neftliliyi və kollektor xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi"
C.S. Axundov, T.E. Quluzadə,
"Osmos təzyiqini quyu divarına yönəltməklə süxur hissəciklərinin tökülməsinin qarşısının alınması"
İ.Z. Əhmədov, S.E. Tağıyeva, F.N. Haqverdiyev, H.Q. Hüseynov,
"Uzun müddət işlənilən yataqlarda süzgəc qalınlığının məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi"
T.Ş. Salavatov, M.Ə. Dadaş-zadə, T.S. Babayeva,
"Skin-faktor nəzərə alınmaqla quyuların stimullaşdırılması xüsusiyyətləri məhsuldarlığın sabitləşdirilməsi vasitəsi kimi"
F.S. Əliyev, A.H. Quliyev, B.Ə. İbadov,
"Azərbaycanda boru kəmərləri ilə nəql olunan təbii qazın izafi təzyiq enerjisindən istifadə imkanlarının tədqiqi (müzakirə təriqilə)"
E.H. Məmmədbəyli, Y.Ə. Abdullayeva, K.M. Əfəndiyeva, N.H. Ələkbərova, K.F. Həsənova, A.F. Şahverdiyeva,
"Abşeron neftli-qazlı rayonunun neftlərinin optik fəallıq xassələrinin təyini"
S.H. Yunusov, N.K. Andryuşenko, Z.B. Babayeva, X.İ. Talıbova, S.F. Əhmədbəyova, L.M. Mirzəyeva,
"Azərbaycan neftlərinin benzin fraksiyalarının oksidləşdirici kükürdsüzləşdirilməsi"
T.Ə. Əhmədova, Q.N. Səfərova, S.M. Şixiyeva,
"Əməyin normalaşdırılması iş fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasının şərtidir"
K.İ. Mustafayev ,
"Laya suvurmanın səmərəliyinin artırılması üsulları"