Published May 2022, Pg. 4-12

Section: Geology and geophysics

UOT: 550: 622.276 (479.24)

DOI: 10.37474/0365-8554/2022-05-4-12

Hydro-geochemical criteria of thermal waters in Guba-Khachmaz region

S.Sh. Salahov Cand. in Geol.-Min.Sc. - National Geological Exploration Service, Ministry of Ecology and Natural Resources

Sh.S. Salahov - Azerbaijan State University of Oil and Industry

Keywords:  
region
static level
temperature
mineralization degree
geochemical composition
brom
iodine

Beginning from 1970-1980s as a result of the studies carried out in Guba-Khachmaz region, the thermal waters with the temperature of more than 80 оC were revealed on the Earth surface. These waters are characterized with high recovery rate and have natrium-chloride chemical composition. The chemical composition of thermal waters change appropriately depending on the zone and depth. Thermal waters of Mesozoic (Cretaceous) complex with natrium-chloride composition in Cenozoic sedimentary complex (Upper Productive Series) transfer to the waters with sulfate-natrium composition. Such a geochemical approach is clearly reflected towards the deepening of the sedimentary complex of Productive Series of Khachmaz upland with regard to both anions and cations.

Based on the indexes of high temperature and recovery rate, as well as on the parameters of permanent and temporary condition in touristic purposes, the construction of a health resort complex in the territory of Nabran on shore of the Caspian Sea is possible.

References:

1. Bondarenko S.S., Kulikov G.V., Streptov V.P. Nauchnye metodicheskie osnovy izucheniya, otsenki i razrabotki mestorozhdeniy promyshlennykh vod // Vodnye resursy, 1985, No 2, s. 175-177.

2. Dadashev F.G., Dadashev A.M., Kabulova A.Ya. Prirodnye gazy termal´nykh i yodo-bromnykh vod Azerbaidzhana i razrabotka poiskovykh kriteriyev s provedeniyem radiometricheskikh issledovaniy. – Baku: Elm, 1994, 108 s.

3. Salakhov S.Sh. Ingibitornaya zashchita ot korrozii oborudovaniy pri ispol´zovanii termal´nykh vod Azerbaidzha-
na // Aktual´nye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk, 2011, No 2, s. 268-270.

4. Salakhov S.Sh. Zashchita ot korrozii oborudovaniy, rabotayushchikh v termal´nykh vodakh Azerbaidzhana. – RF, Lipetsk: “Gravis”, III Mezhdunarodnaya nauchnaya zaochnaya konferentsiya “Aktual´nye voprosy sovremennoy tekhniki i tekhnologii”, sbornik dokladov, 2011, ch. II, s. 81-82.

5. Salakhov S.Sh. Bal´neologicheskie svoistva termal´nykh vod Khudatskoy ploshchadi Azerbaidzhanskoy Respub-
liki // Nauchnoe Mnenie, 2013, No 6, s. 199-202.

6. Salakhov S.Sh. Prirodnye gazy Prikaspiysko-Gubinskogo rayona, kak rezul´tat osobennostey tektogeneza: tezisy dokladov. Geodinamika i neftegazonosnye sistemy Chernomorsko-Kaspiyskogo regiona. – Krym, 2002, s. 141.

Links