Published May 2022, Pg. 19-21

Section: Oil and gas field development and exploitation

UOT: 550.8:553.98

DOI: 10.37474/0365-8554/ 2022-05-19-21

Efficient ways of the further development of Pereriva suite in Neft Dashlary field (in the context of IV tectonic block)

A.Sh. Eminov - ”Oil-Gas Scientific Research Project” Institute

N.S. Karimov - ”Oil-Gas Scientific Research Project” Institute

N.B. Khaligov - ”Neft Dashlary” OGPD

V.M. Suleymanova Cand. in Geol.-Min.Sc. - ”Oil-Gas Scientific Research Project” Institute

Keywords:  
field
block
reserves
well
production
development
Pereriva suite

The paper deals with the specification of the efficient methods of further development for Pereriva suite (in the context of IV tectonic block) in Neft Dashlary field, which has a significant reserve potential. According to the data obtained, 81 % of residual recoverable reserves of oil are related to IV and V blocks. For this purpose, it is essential to justify the development projects of each block separately. The aspects of the developments of the objects are studied and the rational ways of the further development proposed in these projects. The zones with larger residual reserves are highlighted, the employment of smart-of-the-art methods specified and the calculation of the efficiency carried out in the paper as well. 

References:

1. Salmanov A.M., Eminov A.Sh., Abdullayeva L.A. Azerbaijan neft yataglarinin ishlenmesinin jari veziyyeti ve geolozhi meden gosterijileri. – Baki: Neft-Gaz Elmi-Tedqiqat Institutu, 2015, s. 75.

2. Kerimov N.S. Neft dashlari yataghinda istismar obyektlerinin suvurma prosesinin jari veziyyeti ve suvurma sisteminin optimallashdirilmasi // Azerbaijan neft teserrufaty, 2015, No 6, s. 19-24.

3. Mahmudov G.T., Abdullayev A.A. Neft Dashlari yataghinin jari ishlenme veziyyeti ve geolozhi-meden gosteriji-
leri // Azerbaijan neft teserrufaty, 2016, No 11, s. 8-13.

4. Eminov A.Sh., Jafarov R., Kerimov N. Neft dashlari yataghinin ehtiyatlarinin degigleshdirilmesi ile elagedar ishlenmesinin basha chatdirilmasi // Azerbaijan neft teserrufaty, 2013, No 11, s. 34-38.

5. Eminov A.Sh. Neft dashlari yataghinin ishlenmesinin jari veziyyeti ve ehtiyatin tam menimsenilmesi uchun yeni yanashmalar // Azerbaijan neft teserrufaty, 2014, No 1, s. 20-24.

6. Abdullayev A.A., Elekberli J.I. Neft Dashlary yataghinda Gyrmekialty lay destesinin perspektivliyinin esaslandirilmasi // Azerbaijan neft teserrufaty, 2019, No 9, s. 34-38.

7. Bagirov B.A. Geologicheskie osnovy dorazrabotki neftyanykh zalezhey. – Baku: Elm, 1986.

8. Gasimli A.M., Babayev R.S., Aliyev E.N. Deniz neft yataglarinda laylara mikrobiolozhi tesir usulunun tetbiqi ile neftveriminin artirilmasinin mumkunluyu // Azerbaijan neft teserrufaty, 2017, No 5, s. 18-21.

9. Surguchev M.L. Vtorichnye i tretichnye metody uvelicheniya nefteotdachi plastov. – M.: Nedra, 1985, 308 s.

10. Zhdanov M.A. Neftegazopromyslovaya geologiya i podschyot zapasov nefti i gaza. – M.: Nedra, 1981, s. 452.

Links