Published May 2022, Pg. 54-59

Section: Еcology and industrial safety

UOT: 620.93

DOI: 10.37474/0365-8554/ 2022-05-54-59

The development perspectives of renewable sources of energy in the Caspian Sea

F.G. Aliyev Dr. in Tech. Sc. - Azerbaijan University of Architecture and Construction

A.M. Orujova PhD in Biol. Sc. - Department of Management of Ecological Projects, SOCAR Head Office

Keywords:  
energy security
renewable sources of energy
wind energy
offshore wind energy

The paper considers the issues of the state of energetic security in Azerbaijan Republic in the context of the production and usage of the hydrocarbon resources. The analysis of the perspectives of using renewable sources of energy in Republic is provided. Particular attention is paid to the solution of the tasks on the wind energy in Azerbaijani sector of the Caspian Sea. The ways of the development of an industrial complex on the construction of a wind park in the Caspian Sea are proposed. With its necessary economic and scientific potential Azerbaijan Republic may launch the production of the facilities for wind and solar energy. The development of such facilities can make the production of renewable energy within the country more efficient, as well as increase the export income. In its turn, it can stimulate the development of small and medium business in the country and increase the employment level as well.

References:

1. www.president.az – Ofitsial´niy sayt Prezidenta Azerbaidzhanskoy Respubliki.

2. www.e-qanun.az. – Zakonodatel´nye akty Azerbaidzhanskoy Respubliki.

3. Akhundova M.M., Aliyev F.G., Akhundov R.F. Vetroenergeticheskaya ustanovka dlya obsluzhivaniya elektrotransporta fermerskikh khozyaistv // Zhurnal Energy, Ecology, Economy, No 6-7/1999-2000 g., s. 175-182.

4. Aliyev F.G. Proyekt ratsional´nogo ispol´zovaniya vetra na proizvostvennykh predpriyatiyakh Gosudarstvennoy neftyanoy kompanii Azerbaidzhanskoy Respubliki (GNKAR) // Zhurnal Energy, Ecology, Economy, International Ecoenergy Academy, 3/15.2004, s. 22-27.

5. https://minenergy.gov.az/

6. https://socar.az/socar/az/home/

7. GOST 19431-84. Energetika i elektrifikatsiya. Terminy i opredeleniya.

8. https://ru.euronews.com/green/2020/11/24/eu-renewable-energy

9. https://nauka.tass.ru/nauka/6815681

10. WindEurope, 2020

11. http://old.igaz.az/ Gidrometeorologicheskiy atlas Kaspiyskogo morya.

12. Safikhanova Kh.M., Orudzheva A.M., Rustamov E.K. Gistopatologicheskie izmeneniya v zhabernoy tkani u sazana v rezul´tate vozdeistviya siroy nefti vysokikh kontsentratsiy // Vestnik MGOU, Ser. Yestestvennye nauki, 2012, No 4, s. 62-67.

13. Orujova A.M., Rustamov E.K. “Erken ontogenezde baliglarin inkishafi uchun optimal ekolozhi sheraitin ehemiyyeti” AR ETSN Elmi-Tedgigat Baligchilig Teserrufati Institutu (100-illiye hesr edilir) // Khezer denizinin Biolozhi Resurslarinin gorunmasi ve berpasi. Megaleler toplusu. – Baki: Elm, 2013, s. 409-412.

Links