Published March 2024, Pg. 45-48

Section: Oil refining and petroleum chemistry

UOT: 543.51:665.65

DOI: 10.37474/0365-8554/2024-03-45-48

High molecular compounds of Azeri oil field

B.A. Huseynova Dr. in Ch. Sc. - Institute of Petrochemical Processes

B.M. Aliyev - Institute of Petrochemical Processes

N.F. Gafarova - Institute of Petrochemical Processes

Keywords:  
residual oil fraction (>450 oC)
Azeri field
naphtheno-paraffin and aromatic hydrocarbons
resins
IR
NMR spectroscopy
absorption bands

The article is devoted to the results of the study of the composition of the vacuum residue of oil from the Azeri field, which is produced in Azerbaijan sector from Caspian sea a depth of 3000–4000 m. The oil is light, low-sulfur, paraffinic (5.1 % solid paraffins), contains a small amount of heteroatoms, without asphaltenes.
The vacuum residue (>450 oC) was separated into naphthene-paraffin, aromatic and resin components with the method of column liquid eluent-adsorption chromatography. The structural group composition of individual groups was studied using IR and PMR spectroscopy. As a result, it was found that even concentrates of aromatic hydrocarbons and resins isolated from the residue (>450 oC) are enriched with naphthenic structures, the most valuable compounds that are part of oils and fuels, providing them with high performance properties.

References:

Samedova F.I., Guseynova B.A. Azerbaydzhanskiye nefti novykh mestorozhdeniy i ikh geteroatomnyye soyedineniya. Baku: Elm, 2009, 324 s.

2. Abbasov V.M. Mualijevi Naftalan neftinin fiziki-kimyevi khasselerinin ve struktur-grup terkibinin tedgigine dair tarikhi hegigetler. Baky: Elmneshriyyaty, 2009, 60 s.

3. Yusifzade Kh.B. Azerbayjan neft-gaz senayesinin muasir veziyyeti ve gelejek perspektivleri // Azerbayjan neft teserrufaty, 2016, № 1, s. 3-9.

4. Samedova F.I., Guseynova B.A., Aliyeva F.Z., Aliyev B.M. Vysokomolekulyarnyye komponenty kondensata mestorozhdeniya Shakhdeniz // Neftepererabotka i neftekhimiya, 2011, № 2, s. 17-20.

5. Guseynova B.A., Kuliyev A.D., Aliyev B.M. Komponentnyy sostav svetlykh fraktsiy nefti glubokovodnogo mestorozhdeniya Gyuneshli // Azerbaydzhanskoye neftyanoye khozyaystvo, 2021, № 11, s. 43-48.

6. Tomskaya A.A., Makarova N.P., Ryabov V.D. Opredeleniye uglevodorodnogo sostava neftey // Khimiya i tekhnologiya topliv i masel, 2008, № 4, s. 50-52.

7. Kam/yanov V.F., Golovko A.K., Yudina N.V. Strukturno-gruppovoy analiz smesey vysokokipyashchikh uglevodorodov /
Tr. INKH RAN. Sovershenstvovaniye metodov analiza neftey. Tomsk, 1983, s. 85-91.

Links